Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

jojinthesun
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
jojinthesun
6537 8e61
Reposted fromnazarena nazarena viaturquoise turquoise

July 08 2017

jojinthesun
6026 050a
Reposted fromPoranny Poranny viakudlaty kudlaty
jojinthesun
0083 a874 500
Reposted fromnazarena nazarena viastrzepy strzepy
jojinthesun
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viaszydera szydera
jojinthesun
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
jojinthesun
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszydera szydera
jojinthesun

July 06 2017

jojinthesun
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaszydera szydera
9967 4262 500

melisica:

Love

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
jojinthesun
7003 17df 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastrzepy strzepy

July 04 2017

6913 e913 500
Reposted fromJulianStark JulianStark vianyaako nyaako

July 03 2017

jojinthesun
7019 ee22
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viacudoku cudoku
8826 e5f5 500

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

jojinthesun
4340 f41b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viastrzepy strzepy
jojinthesun
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaLeWho LeWho
jojinthesun
0090 8c8f

July 02 2017

jojinthesun
3575 3580 500
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy

July 01 2017

jojinthesun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl