Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

jojinthesun
1374 dd0e 500
Reposted fromkazu kazu
jojinthesun
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
jojinthesun
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaRani Rani
jojinthesun
1374 dd0e 500
Reposted fromkazu kazu
jojinthesun
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
jojinthesun
1374 dd0e 500
Reposted fromkazu kazu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl