Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

6137 6c91 500
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera
jojinthesun
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viaszydera szydera
But my words become stained with your love.
You occupy everything, you occupy everything.
— Pablo Neruda (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish
jojinthesun
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viamajkey majkey
jojinthesun
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viadrozdzi drozdzi

May 15 2017

jojinthesun
5655 4912 500
Reposted fromlongfish longfish viaRani Rani

May 14 2017

jojinthesun
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viastraggler straggler
jojinthesun
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka viaszydera szydera
jojinthesun
8715 31d5
Reposted fromyikes yikes viazciach zciach

May 11 2017

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera

May 09 2017

jojinthesun
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabirke birke
jojinthesun

May 08 2017

0973 cbbc 500

shadeykris:

Bee good to eachother.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamajkey majkey

May 07 2017

jojinthesun
Reposted frommuladhara muladhara viafatu fatu
jojinthesun
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viausmiechprosze usmiechprosze

May 04 2017

jojinthesun
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viafragles fragles
jojinthesun
4367 9c81
Reposted fromgainaxing gainaxing vianaruu naruu
jojinthesun
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation viakazikova kazikova
4059 66a7
Reposted fromspirits spirits viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl