Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

jojinthesun
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viausmiechprosze usmiechprosze
jojinthesun
jojinthesun
2928 976c
Reposted fromnazarena nazarena viastrzepy strzepy
jojinthesun
jojinthesun
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viajessamine jessamine
jojinthesun
0445 45ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
2438 10db
Reposted fromwhoville whoville viagingerglue gingerglue

March 03 2018

jojinthesun
Reposted frombluuu bluuu
jojinthesun
2941 e45f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
jojinthesun
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPicki91 Picki91

March 01 2018

jojinthesun
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun

February 27 2018

jojinthesun
Reposted fromshakeme shakeme viabicycle bicycle
jojinthesun

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

February 25 2018

jojinthesun
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via2708 2708
jojinthesun
5141 7a4e
Reposted frombe-yourself be-yourself viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
3590 c72d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrozdzi drozdzi
jojinthesun
4593 568a 500
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy

February 24 2018

jojinthesun
3656 8473
Reposted fromdelain delain viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl