Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

jojinthesun
0957 8c7f
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
jojinthesun
jojinthesun

November 08 2018

jojinthesun
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viastrzepy strzepy
jojinthesun
1799 5a7f 500
Reposted fromarumhc arumhc viaszydera szydera
jojinthesun
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

November 06 2018

0839 79e3 500
Reposted fromwestwood westwood viastrzepy strzepy

November 05 2018

jojinthesun

November 04 2018

jojinthesun


book eater, please
jojinthesun


Sons of Lethargy
Reposted fromomgsloths omgsloths viastrzepy strzepy
jojinthesun

November 03 2018

jojinthesun
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

November 02 2018

jojinthesun


Rabbit Resting
jojinthesun
7779 d862
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaged ged

October 31 2018

jojinthesun
jojinthesun
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
jojinthesun
Reposted fromDennkost Dennkost viastrzepy strzepy
jojinthesun
Reposted fromFlau Flau

October 29 2018

jojinthesun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl