Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

jojinthesun
It takes courage to grow up and become who you really are.
— e.e. cummings
Reposted frominto-black into-black viaskrzacik skrzacik
8359 4762

vintagegal:

Bram Stoker’s Dracula - Gary Oldman, Florina Kendrick, Michaela Bercu and Monica Bellucci photographed by Helmut Newton for Vanity Fair, Dec. 1992 (via)

Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses viaszydera szydera
jojinthesun
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera

September 24 2017

jojinthesun
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
jojinthesun
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
3168 9c4f
Reposted fromhawke hawke viaEmilieBronte EmilieBronte
jojinthesun
...Pozostaje pytanie, czy rozdrapywanie ran cokolwiek zmieni? Co się stało, to się nie odstanie. [...] Skup się na tym, co jest tu i teraz. Uporządkuj to, co możesz uporządkować, i zapomnij o przeszłości.
— M.L. STEDMAN - Światło między oceanami
Reposted fromSalute Salute vianyaako nyaako
jojinthesun
4386 4886
Reposted fromGIFer GIFer

September 23 2017

jojinthesun
7635 d762
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
jojinthesun
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
jojinthesun

seriale i filmy oglądamy m.in. dlatego, że są w nich sceny których brakuje nam w życiu.

Reposted fromataga ataga viadivi divi
jojinthesun
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna vialekkaprzesada lekkaprzesada
jojinthesun

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaszydera szydera
jojinthesun
jojinthesun
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viacudoku cudoku
jojinthesun
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viaamphetamine amphetamine
jojinthesun
jojinthesun
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
jojinthesun
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl